Pracovněprávní vztahy

Interdrought2020.com Pracovněprávní vztahy Image
Hledáte knihu Pracovněprávní vztahy? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2015 a autorem je Jarmila Pavlátová? Přečtěte si knihy online na našem webu interdrought2020.com
Publikace se zabývá velmi složitou a doposud velmi málo probádanou problematikou vzájemného vztahu pracovního práva, zejména zákoníku práce k novému občanskému právu, především k novému občanskému zákoníku. Zvláštní pozornost je věnována trvale složitým a v právní praxi, doktríně i judikatuře českých soudů řešeným otázkám, a to zejména vzájemnému vztahu nového občanského zákoníku a zákoníku práce a míře ingerence obecného občanského obligačního práva do pracovněprávních obligací. Zvýšená pozornost je věnována některým institutům pracovního práva na pomezí soukromoprávní a veřejnoprávní regulace a zejména problematice ochrany slabší strany pracovněprávních vztahů – zaměstnanců. V knize je zvláště akcentována problematika spravedlivého vyvážení práv a povinností obou hlavních stran pracovněprávních vztahů – zaměstnavatelů a zaměstnanců. Publikace je určena především odborníkům z oblasti pracovního práva.

NÁZEV SOUBORU: Pracovněprávní vztahy.pdf

AUTOR: Jarmila Pavlátová

ISBN: 9788073805074

VELIKOST SOUBORU: 3,17 MB

STÁHNOUT ČÍST

Pracovněprávní vztahy. Pracovní poměr. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Pracovní doba a doba odpočinku. Odměňovaní za práci. Náhrady výdajů v souvislosti s výkonem práce. Překážky v práci. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci.

Pracovněprávní vztahy vznikají mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. Na území České republiky jsou tyto pracovněprávní vztahy upraveny Zákoníkem práce (§ 1 až § 5 ZP).Zaměstnavatelé jsou povinni zajišťovat rovné zacházení se všemi zaměstnanci, pokud jde o jejich pracovní podmínky včetně odměňování za práci, odbornou přípravu a příležitost dosáhnout ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY