Aktualizácia IV/4/2008

Interdrought2020.com Aktualizácia IV/4/2008 Image
Aktualizácia IV/4/2008 je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor none. Přečtěte si s námi knihu Aktualizácia IV/4/2008 na interdrought2020.com
Zákon č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinierochPo zmene zákonom č. 298/2008 Z. z.:- doterajšie nepresné ustanovenie vymedzujúce pojem autorizácie sa nahrádza novou definíciou- doplňuje sa definícia hosťujúceho krajinného architekta a definícia hosťujúceho stavebného inžiniera- zrovnoprávňuje sa postavenie všetkých osôb pri výkone toho istého povolania a dosiahne sa súlad so smernicou- upravujú sa požiadavky na osoby uchádzajúce sa o zapísanie do niektorého zoznamu a podmienky ich autorizácie podľa smernice- komore sa ukladá povinnosť upovedomiť uchádzača o plynutí doby- upravuje sa uznávanie dokladov o formálnych kvalifikáciách architektov (diplomov, vysvedčení a iných dokladov)- ustanovuje sa základný rámec pre uznanie vzdelania ako architektonického vzdelania- uvádza sa postup uznávania odbornej kvalifikácie, najmä aké doklady na to treba predložiť regulačnému orgánu- ustanovujú sa pravidlá, za ktorých môže Ministerstvo školstva SR uznať aj iné technické vzdelanie (ak ide o stavebných inžinierov) alebo prírodovedné (ak ide o krajinných architektov), ako požadované vzdelanie- dopĺňa sa o možnosť preskúmať rozhodnutia komory súdom podľa Občianskeho súdneho poriadku

NÁZEV SOUBORU: Aktualizácia IV/4/2008.pdf

AUTOR: none

ISBN: 13356127

VELIKOST SOUBORU: 9,62 MB

STÁHNOUT ČÍST

Dáta o firmách a štátnych organizáciach: verejné obstarávania, centrálny register zmlúv, prepojenia obstarávateľov a dodávateľov, údaje z vestníka verejného obstarávania na jednom mieste.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY