O eutanázii

Interdrought2020.com O eutanázii Image
Trávit čas knihou O eutanázii! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu O eutanázii a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Dokument odpovedá na mnohé žiadosti prezentované Apoštolskej stolici biskupmi a kňazmi, ale aj lekármi a členmi nemocničného personálu. Ohľadom eutanázie zostávajú v platnosti princípy potvrdené predchádzajúcimi pápežmi, no pokroky v medicíne počas neskorších rokov osvetlili nové aspekty samotnej eutanázie, ktoré si vyžadujú ďalšie upresnenia na etickej úrovni.Dokument pripomína hodnotu ľudského života, založenú na náuke o stvorení. Venuje sa spresneniu významu v slovnej zásobe kresťanskej etiky, kde jednoznačne odsudzuje skutok eutanázie ako porušeniu Božieho zákona; urážky dôstojnosti ľudskej osoby; zločinu proti životu a atentátu na ľudskosť. Kresťanská náuka však nemôže ignorovať problémy, pred ktoré nás stavia utrpenie a ťažká choroba, a preto sa venuje aj morálnym problémom, s ktorými je spojené používanie analgetík. Vysvetľuje hlavné morálne princípy, ktoré riadia primerané užívanie terapeutických prostriedkov v priebehu ťažkých chorôb a v bezprostrednej blízkosti smrti. Text končí krátkou odvolávkou na kresťanský zmysel smrti a pozvaním pre všetkých, ktorí pracujú v zdravotníckej oblasti, aby službe chorým a zomierajúcim dali k dispozícii celú svoju kompetenciu a lásku.Nech publikácia tohto zväzku napomôže všetkým, ktorí sa venujú daným problémom a predovšetkým tým, ktorí sú činní v službe chorým a zomierajúcim.

NÁZEV SOUBORU: O eutanázii.pdf

AUTOR: Kongregácia pre náuku viery

ISBN: 9788081612596

VELIKOST SOUBORU: 2,54 MB

STÁHNOUT ČÍST

Odkaz na obšírný blog Marka Váchy k tématu eutanázie, který mne přiměl k napsání těchto několika řádků, uvádím v závěru článku. Současný trend zájmu o eutanázii je v podstatě pokračováním zbabělosti rozvinuté ve 20. století ve vztahu k umírání na straně jedné a zbavování se nepotřebných věcí (ted

Řada médií informovala o dívčině smrti jako o eutanazii, z celého světa pak přicházely rozhořčené reakce, jak mohly úřady zabít tak mladou dívku. Noa skutečně se souhlasem rodičů o eutanazii před půl rokem žádala na klinice eutanazie v Haagu.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY