Zbierka testov zo slovenského jazyka a literatúry pre 6. ročník ZŠ s podrobnými rozbormi

Interdrought2020.com Zbierka testov zo slovenského jazyka a literatúry pre 6. ročník ZŠ s podrobnými rozbormi Image
Zbierka testov zo slovenského jazyka a literatúry pre 6. ročník ZŠ s podrobnými rozbormi je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Renáta Lukačková. Přečtěte si s námi knihu Zbierka testov zo slovenského jazyka a literatúry pre 6. ročník ZŠ s podrobnými rozbormi na interdrought2020.com
Moderná učebná pomôcka na precvičenie vedomostí zo slovenského jazyka, slohu a literatúry podporuje praktické zvládnutie učiva v súlade so školskou reformou a novými vzdelávacími plánmi. Nové učivo aj opakovanie precvičuje v nadväznosti na kapitoly v novej učebnici Slovenský jazyk pre 6. ročník základných škôl (2009).Prostredníctvom práce s vecnými aj umeleckými textami rozvíja a zdokonaľuje zručnosti a schopnosti nevyhnutné na získanie čitateľskej gramotnosti. Táto schopnosť je kľúčová nielen v predmete slovenský jazyk, ale aj v ostatných predmetoch a vzdelávaní všeobecne, pretože žiak má vedieť rôzne druhy textu nielen správne prečítať, ale aj vnímať jeho obsah, orientovať sa v ňom a rozumieť mu, vyhľadať potrebné informácie, odlíšiť dôležité od menej dôležitých, posúdiť a využiť získané informácie – vyvodiť príčiny, súvislosti a vzťahy, pochopiť symbolickú rovinu textu a umelecké prostriedky, vysvetliť ich obsah (pri umeleckých textoch) atď.Podrobný rozbor úloh žiakovi ponúka vysvetlenia, návody a rady, ako postupovať pri riešení. Rozbor je neoceniteľnou pomôckou pre žiaka pri domácej príprave, pretože-nabáda k pozornému a sústredenému čítaniu textu, -radí, na čo sa má žiak pri riešení úlohy sústrediť, čo si uvedomiť, -pri náročnejších úlohách odporúča postupnosť krokov a upozorňuje na prípadné chyby, -povzbudzuje a jemne vedie, ako si poradiť s rôznymi typmi úloh, -vysvetleniami podporuje skutočné pochopenie učiva.Správne odpovede v závere knihy umožňujú žiakovi kontrolovať si svoju prácu.

NÁZEV SOUBORU: Zbierka testov zo slovenského jazyka a literatúry pre 6. ročník ZŠ s podrobnými rozbormi.pdf

AUTOR: Renáta Lukačková

ISBN: 9788089160846

VELIKOST SOUBORU: 6,36 MB

STÁHNOUT ČÍST

Moderná učebná pomôcka na precvičenie vedomostí zo slovenského jazyka, slohu a literatúry podporuje praktické zvládnutie učiva v súlade so školskou reformou a novou učebnicou Slovenský jazyk pre 7. ročník základných škôl/2. ročník 8-ročných gymnázií.Zbierka úloh rozvíja a zdokonaľuje zručnosti a schopnosti žiakov nevyhnutné na získanie čitateľskej ...

Zbierka testov pre 6. ročník ZŠ slovenský jazyk a literatúra s podrobnými rozbor Moderná učebná pomôcka na precvičenie vedomostí zo slovenského jazyka , slohu a literatúry podporuje praktické zvládnutie učiva v súlade so školskou reformou a novými vzdelávacími plánmi.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY