Marketing destinace cestovního ruchu

Interdrought2020.com Marketing destinace cestovního ruchu Image
Trávit čas knihou Marketing destinace cestovního ruchu! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Marketing destinace cestovního ruchu a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Cílem předkládané publikace je přispět k pochopení praktické aplikace marketingu destinace cestovního ruchu. První část je věnována charakteristice destinace cestovního ruchu, podstatě marketingu cestovního ruchu a možnosti jeho využití v podmínkách destinace. O analýze vnitřních podmínek a vnějšího okolí destinace jako předpokladu vytvoření úspěšné marketingové strategie pojednává druhá část knihy. V této kapitole je věnována pozornost analýze silných a slabých stránek, jakož i analýze příležitostí a ohrožení destinace na trhu cestovního ruchu, analýze vnějšího prostředí destinace, analýze konkurenčních destinací a analýze potřeb a požadavků návštěvníků destinace. Závěr druhé části patří segmentaci trhu cestovního ruchu jako předpokladu úspěšnosti marketingové strategie destinace. Třetí část je věnována tvorbě marketingové strategie destinace cestovního ruchu. Je zaměřena na výběr marketingové strategie, aktivizaci marketingového mixu s ohledem na vybraný segment trhu, i na úlohu realizačního plánu a kontroly jeho plnění v zájmu úspěšnosti vybrané strategie. V závěrečné kapitole jsou načrtnuty možnosti aplikace poznatků prezentovaných v předchozích kapitolách na podmínky konkrétní destinace cestovního ruchu.

NÁZEV SOUBORU: Marketing destinace cestovního ruchu.pdf

AUTOR: Alžbeta Kiráľová

ISBN: 8086119564

VELIKOST SOUBORU: 8,47 MB

STÁHNOUT ČÍST

Podle odborníků jsou destinace cestovního ruchu vzájemně si konkurující jednotky, jejichž společným cílem je prodej služeb právě ve své destinaci a které plní několik základních funkcí: marketingovou, nabídkovou a zastoupení různých zájmových skupin. ... Marketing destinace má svá specifika: je to kratší ...

udržitelnost, typologie cestovního ruchu, dále je vymezen pojem destinace cestovního ru-chu a jsou představeny různé typy destinací, management a marketingové řízení destinace, marketingový mix cestovního ruchu a strategický marketing. Na závěr teoretické části je

SOUVISEJÍCÍ KNIHY