Maturita - Dejepis

Interdrought2020.com Maturita - Dejepis Image
Trávit čas knihou Maturita - Dejepis! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Maturita - Dejepis a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
OBSAH:DEJINY PRAVEKUVymedzenie pojmu. Doba kamenná. Slovensko v dobe kamennej.DEJINY STAROVEKUVymedzenie pojmu. Staroveký Východ. Počiatky európskej civilizácie. Staroveké dejiny Grécka. Ríša Alexandra Macedónskeho. Rímska ríša.EURÓPA V OBDOBÍ MLADŠIEHO PRAVEKU A NA PRAHU HISTÓRIEDoba bronzová. Doba železná. Doba rímska. Slovensko v mladšom praveku a na prahu histórie.STREDOVEKÚsvit Európy - veľké sťahovanie národov. Frankovia. Byzancia. Arabi. Cirkev a spoločnosť v ranom stredoveku. Križiacke výpravy. Kultúra raného stredoveku. Zrod centralizovaných monarchií v Európe. Spoločnosť rozvinutého stredoveku. Stredoveké mesté a univerzity. Pokusy o obrodu cirkvi. Osmanská expanzia. Gotická kultúra.DEJINY STREDOVEKÉHO SLOVENSKASamova ríša. Veľká Morava. Slovensko súčasťou uhorského štátu. Sociálna štruktúra stredovekého uhorského štátu. Politický a hospodársky vzostup Uhorska. Vznik a rozvoj stredovekých miest. Baníctvo a slovenské banské mestá. Remeselná výroba a obchod.NOVOVEKZámorské objavy - európska expanzia. Humanizmus a renesancia. Reformácia a proti reformácia. Nizozemská revolúcia. Tridsaťročná vojna (1618-1648). Baroková kultúra. Anglická revolúcia (1640-1660). Storočie Ľudovíta XIV. Politika Petra I. Veľkého v Rusku (1696-1725). Vojna o španielske dedičstvo (1701-1714). Vojna o rakúske dedičstvo (1740-1748). Sedemročná vojna (1756-1763). Dejiny USA v 18. a 19. storočí. Veľká francúzska revolúcia. Napoleonské obdobie vo Francúzsku (1799-1814). Viedenský kongres. Storočie liberalizmu, konzervativizmu, nacionalizmu a socializmu. Krymská vojna (1853-1856). Revolučný rok 1830. Revolučný rok 1848. Zjednotenie Talianska . Zjednotenie Nemecka. Nová mapa Európy - vznik aliancií.SLOVENSKO V OBDOBÍ NOVOVEKUNa prahu novoveku (1526-1711). Habsburgovci na uhorskom tróne. Stavovské povstania. Reformácia a proti reformácia. Obdobie reforiem (1711-1790). Formovanie moderného slovenského národa. Revolučné roky meruôsme. Neoabsolutizmus - bachovský absolutizmus (1849-1859). Na ceste k ústavnosti. V znamení memorandového a matičného pohybu. Memorandum národa slovenského. Rakúsko-uhorský dualizmus.SVET V 20. STOROČÍNa ceste k 1. svetovej vojne. Vznik versailleského systému. Rusko, sovietske Rusko, ZSSR - budovanie komunistického monopolu moci. Rozkvet USA. Fašizmus - nový fenomén na politickej scéne. Čína. Japonsko. Medzinárodné vzťahy v 20. rokoch. Medzinárodné vzťahy v 30. rokoch. 2. svetová vojna. Veľká trojka a problémy povojnového sveta. Studená vojna. Svet mimo Európu.SLOVENSKO V 20. STOROČÍSituácia pred 1. svetovou vojnou. 1. svetová vojna. Vznik Československej republiky. Slovensko v I. ČSR. Slovensko v II. ČSR. I. Slovenská republika (1939-1945). Protektorát Čechy a Morava. Slovensko po 2. svetovej vojne.CHRONOLÓGIA

NÁZEV SOUBORU: Maturita - Dejepis.pdf

AUTOR: Janka Hečková

ISBN: 8085471671

VELIKOST SOUBORU: 7,32 MB

STÁHNOUT ČÍST

Poznámky - Stredoškolské učebné poznámky z literatúry, zo slovenčiny, z fyziky, z biológie, z chémie, z dejepisu, z geografie, z matematiky, z nemčiny.

Cez 400 kvalitne vypracovaných maturitných otázok. Vďaka vám už máme 467 otázok z 15 predmetov. Okrem vypracovaných maturitných otázok pre základné maturitné predmety sa sústredíme aj na maturitné otázky odborných predmetov.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY