Zriaďovateľ školy

Interdrought2020.com Zriaďovateľ školy Image
Trávit čas knihou Zriaďovateľ školy! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Zriaďovateľ školy a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Publikácia Zriaďovateľ školy a školského zariadenia – práva, povinnosti, kompetencie doplňuje a kompletizuje už vydané príručky, ktoré sa všeobecne venovali problematike riadenia a ekonomiky školy a školského zariadenia či špeciálne konkrétnym typom školských inštitúcií v rámci regionálneho školstva.Aj v prípade najnovšieho prírastku do série odborných publikácií bolo snahou autorky napísať jednoduchú a zrozumiteľnú príručku pre správnu aplikáciu platnej legislatívy, ktoré musia zriaďovatelia škôl a školských zariadení v procese riadenia uplatňovať a dodržiavať. Na jej stránkach nájdu potrebné odborné informácie pre získanie vedomosti, znalostí a zručností k činnostiam, ktoré pri výkone svojej funkciezabezpečujú. Ide o dodržiavanie kompetencií a povinných náležitostí pri zriaďovaní školy a školského zariadenia, t. j. rozhodovacie procesy, procesné úkony, povinnú dokumentáciu, právne formy a formy hospodárenia a financovania. Autorka pomenúva úlohy a povinnosti jednotlivých inštitúcií štátnej správy v procese zriaďovania,vyraďovania či zlučovania škôl a rieši kompetencie obce, samosprávneho kraja či okresného úradu ako zriaďovateľa. Osobitnú pozornosť venuje právam a povinnostiam zriaďovateľa pri financovaní tak v rámci preneseného výkonu štátnej správy v školstve, ako aj v rámci originálnych kompetencií a úlohe zriaďovateľa pri vymenúvaní a odvolávaní riaditeľa školy. Svoj odborný výkladdopĺňa 35 najčastejšie kladenými otázkami s odpoveďami a odporúčaniami pre prax a 20 vzormi procesných podaní.Príručka je určená pre všetkých zriaďovateľov, ale aj pre riaditeľov a manažmenty škôl a školských zariadení, ktorí s dôverou môžu po nej siahnuť s vedomím, že v nej nájdu odpovede na svoje otázky. S presvedčením, že sa stane potrebnou a vítanou pomôckou v ich práci, ju odporúčame do vašej pozornosti.

NÁZEV SOUBORU: Zriaďovateľ školy.pdf

AUTOR: Ingrid Konečná Veverková

ISBN: 97858081684005

VELIKOST SOUBORU: 6,13 MB

STÁHNOUT ČÍST

(8) Zriaďovateľ školy vzniknutej podľa odseku 6, ktorá je právnickou osobou podľa osobitného predpisu, 86) a zriaďovateľ školy alebo školského zariadenia vzniknutých podľa odseku 6, ktoré sú právnickou osobou, ak tak určí zriaďovateľ, písomne oznámi ministerstvu identifikačné číslo novovzniknutej školy alebo ...

Publikácia „Zriaďovateľ školy a školského zariadenia - práva, povinnosti, kompetencie" doplňuje a kompletizuje už vydané príručky, ktoré sa všeobecne venovali problematike riadenia a ekonomiky školy a školského zariadenia či špeciálne konkrétnym typom školských inštitúcií v rámci regionálneho školstva.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY