Technológia betónu

Interdrought2020.com Technológia betónu Image
Trávit čas knihou Technológia betónu! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Technológia betónu a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Cementový betón je najrozšírenejší stavebný materiál. Používa sa v bytovej a občianskej výstavbe, pri stavbe mostov, priehrad, ciest a inde. Úspešnosť použitia závisí od schopnosti využitia jeho vlastností pri projektovaní stavieb a ich realizácii. Betón dneška nie je jednoduchou zmesou cementu, kameniva a vody. Moderný betón je kompozitný materiál, ktorý obsahuje aj chemické prísady, minerálne prímesi, vlákna. Vlastnosti betónu sa môžu pohybovať v širokom rozmedzí. Zloženie betónu významne ovplyvňuje vlastnosti čerstvého betónu, ale aj dlhodobé vlastnosti zatvrdnutého betónu a tým aj životnosť stavby. Vďaka použitiu vhodných zložiek, optimálnemu zloženiu betónu a vhodnej technológii výroby možno získať veľkú škálu špeciálnych druhov betónov, napríklad betónov s vysokou pevnosťou, vysokohodnotných, samozhutniteľných betónov, vláknobetónov atď.V publikácii sa hovorí o zložkách betónu (cemente, kamenive, vode, prísadách, prímesiach), hydratácii cementu a tvorbe štruktúry cementového kameňa, návrhu zloženia betónu, vlastnostiach čerstvého betónu, ošetrovaní betónu, vlastnostiach zatvrdnutého betónu, jeho trvanlivosti a špeciálnych druhoch betónu.Z obsahu:Betón• Charakteristika betónu• Druhy betónuZložky betónu• Cement• Výroba portlandského cementu• Charakteristika portlandského slinku• Cementy na všeobecné použitie• Cement do mált na murovanie a omietky• Špeciálne portlandské cementy • Hydratácia cementu• Hydratácia slinkových minerálov• Hydratácia portlandského cementu• Činitele ovplyvňujúce rýchlosť hydratácie cementu• Mikroštruktúra hydratovaného cementu• Objem hydratačných produktov• Hlinitanový cement• Voda• Kamenivo• Fyzikálne vlastnosti hutného kameniva• Geometrické charakteristiky kameniva• Trvanlivosť kameniva• Drvené kamenivo do betónu• Hutné kamenivo z vysokopecnej trosky• Špeciálne druhy kameniva• Prísady do betónu• Plastifikačné prísady• Prevzdušňovacie prísady• Spomaľovacie prísady• Urýchľovacie prísady• Protikorózne prísady• Tesniace prísady• Protizmrazovacie prísady• Rozpínavé prísady• Biocídne prísady• Minerálne prímesiNavrhovanie zloženia betónu• Koncepcia návrhu zloženia betónu• Výpočtové návrhy zloženia betónu• Návrh zloženia betónu podľa Bolomeya• Návrh zloženia betónu podľa Kennedyho• Kombinované spôsoby návrhu zloženia betónu• Výpočtovo-empirická metóda• Empiricko-výpočtová metóda• Korekcia zloženia betónuČerstvý betón• Vlastnosti čerstvého betónu• Konzistencia• Objemová hmotnosť• Obsah vzduchu• Výroba čerstvého betónu• Skladovanie zložiek betónu• Dávkovanie zložiek betónu• Miešanie čerstvého betónu• Doprava čerstvého betónu• Primárna doprava čerstvého betónu• Sekundárna doprava čerstvého betónu• Ukladanie čerstvého betónu• Zhutňovanie čerstvého betónu• Hutnosť betónu• Spôsoby zhutňovania čerstvého betónu• Úprava povrchu čerstvého betónuOšetrovanie betónu• Ošetrovanie betónu pri teplote prostredia• Vplyv relatívnej vlhkosti• Vplyv teploty a času ošetrovania• Špeciálne prípady ošetrovania betónu• Urýchľovanie tvrdnutia betónu• Urýchľovanie tvrdnutia betónu zväčšením hutnosti• Urýchľovanie tvrdnutia betónu zväčšovaním koncentrácie cementu• Urýchľovanie tvrdnutia betónu použitím aktívnejších cementov• Urýchľovanie tvrdnutia betónu aktiváciou cementov• Urýchľovanie tvrdnutia betónu ohrevomVlastnosti zatvrdnutého betónu• Pevnosť betónu• Činitele ovplyvňujúce pevnosť betónu• Skúšanie pevnosti betónu• Deformácie betónu• Vzťah napätia a deformácie• Poissonovo číslo• Modul pružnosti• Zmrašťovanie• Dotvarovanie• Tepelné vlastnosti betónu• Teplotná rozťažnosť• Tepelná vodivosť• Merná tepelná kapacita• Teplotná vodivosť Trvanlivosť betónu• Permeabilita betónu• Chemická korózia• Korózia vylúhovaním a tvorba výkvetov• Kyselinová korózia• Uhličitá korózia• Síranová korózia• Horečnatá korózia• Ďalšie druhy korózie pôsobením roztokov anorganických zlúčenín• Korózia organickými látkami• Fyzikálna korózia• Kryštalizácia solí• Striedavé zmrazovanie a rozmrazovanie• Pôsobenie vysokých teplôt• Pôsobenie veľmi nízkych teplôt• Opotrebovanie• Biologická korózia• Korózia oceľovej výstužeŠpeciálne betóny• Vysokopevnostný betón a vysokohodnotný betón• Vodotesný betón a vodostavebný betón• Vláknobetón• Vláknobetón s oceľovými vláknami• Vláknobetón so syntetickými vláknami• Vláknobetón so sklenými vláknami• Samozhutniteľný betón• Striekaný betón• Polymérbetón

NÁZEV SOUBORU: Technológia betónu.pdf

AUTOR: Ildikó Rouseková

ISBN: 8080760322

VELIKOST SOUBORU: 9,48 MB

STÁHNOUT ČÍST

Zapewniamy wodoszczelność budynków od 1999 roku. Technika Betonu Wodoszczelnego Sp. z o.o. to specjalistyczna firma inżynieryjna o ogólnopolskim zasięgu, która w 1999 roku na szeroką skalę wprowadziła na krajowy rynek budowlany technologię hydroizolacji bezpowłokowej TBW (tzw.Białą Wannę). Technologia ta pozwala na uzyskanie trwałego i niezwykle skutecznego zabezpieczenia ...

Podczas kursu uczestnicy zapoznani zostają z zasadami wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu, normą PN-EN 206 w odniesieniu do technologii betonu i projektowania składu betonu z uwzględnieniem czynników wpływających na trwałość, procesem hydratacji cementu i wpływem dodatków mineralnych i domieszek chemicznych na ten proces, projektowaniem składu betonu metodą Paszkowskiego ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY