Vyšetrovacie metódy v kardiológii

Interdrought2020.com Vyšetrovacie metódy v kardiológii Image
Vyšetrovacie metódy v kardiológii je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Gabriel Valočik. Přečtěte si s námi knihu Vyšetrovacie metódy v kardiológii na interdrought2020.com
Kardiológia je základným odborom internej medicíny a jedným zo základných medicínskych odborov. Ide o medicínsky odbor s mimoriadne dynamickým rozvojom, ktorý sa týka diagnostických i terapeutických metód. V oblasti diagnostiky sme v súčasnosti svedkami uplatňovania modernýchtechnológií a mimoriadne sofistikovaných vyšetrovacích modalít. Na druhej strane sa však kardiologická diagnostika spája s medicínskou históriou azačiatkami medicínskej diagnostiky vôbec. Auskultácia srdca je metódou používanou už niekoľko storočía stále nestráca na svojom význame. Snahou predkladanej učebnice je predovšetkým zdôrazniť význam základných vyšetrovacích metód ako je anamnéza, fyzikálne vyšetrenie, elektrokardiografia a echokardiografia a súčasne poskytnúť základný prehľad o moderných, rýchlo sa vyvíjajúcich a meniacichkardiologických vyšetrovacích metódach.Autori ako aktívni a dlhoroční pedagógovia vychádzali pri zostavovaní diela predovšetkým z potrieb pregraduálneho štúdia na lekárskych fakultách, kde je predkladaný učebný text využiteľný pri štúdiu klinických predmetov Propedeutika vnútorníého lekárstva a Vnútorné lekárstvo. Predkladaná učebnica sa však môže stať aj zdrojom informácií pre mladých lekárov pri ich postgraduálnom štúdiu.

NÁZEV SOUBORU: Vyšetrovacie metódy v kardiológii.pdf

AUTOR: Gabriel Valočik

ISBN: 9788089284269

VELIKOST SOUBORU: 2,40 MB

STÁHNOUT ČÍST

FN Olomouc, I. interní klinika - kardiologická: Neinvazivní vyšetřovací metody v kardiologii.

Vyšet řovací metody v kardiologii Jana Šmalcová II. interní klinika kardiologie a angiologie Komplexní kardiovaskulární centrum VFN a 1. LF UK Praha Vyšet řovací metody • neinvazivní - fyzikální vyšet ření - TK, EKG, ergometrie - echokardiografie - RTG , CT - MR - nukleární kardiologie • invazivní - srde ční katetrizace

SOUVISEJÍCÍ KNIHY