Magister Pavol z Kolár a Hontovci z Poiplia + Zborník zo Stretnutia priateľov regionálnej histórie 2017

Interdrought2020.com Magister Pavol z Kolár a Hontovci z Poiplia + Zborník zo Stretnutia priateľov regionálnej histórie 2017 Image
Magister Pavol z Kolár a Hontovci z Poiplia + Zborník zo Stretnutia priateľov regionálnej histórie 2017 je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Mišo Šesták (editor). Přečtěte si s námi knihu Magister Pavol z Kolár a Hontovci z Poiplia + Zborník zo Stretnutia priateľov regionálnej histórie 2017 na interdrought2020.com
Limitovanákolekcia dvoch titulov:* Magister Pavol z Kolár a Hontovci z Poiplia: Monografia Magister Pavol z Kolár a Hontovci z Poiplia predstavuje stredovekého šľachtica Pavla z Kolár (1359 – 1431), potomka starého slovenského šľachtického rodu Hont-Poznanovcov. Ide o vôbec prvú monografiu príslušníka stredovekej uhorskej šľachty, ktorý nielenže preukázateľne pochádzal z pôvodne slovenského rodu, ale s...* Zborník zo Stretnutia priateľov regionálnej histórie 2017 - obsah: Vladimír Mitáš – Václav Furmánek "Kuriozity a rarity z doby bronzovej: príklady z pohrebísk v Cinobani a Radzovciach" Tomáš Sitár "Osídlenie územia okresu Veľký Krtíš od najstarších dôb do konca stredoveku" Tomáš Sitár "K datovaniu prvej písomnej zmienky o Lučenci" Helena Ferencová "Uhorský rod Balašovcov – vývoj mena a rodového erbu" Alexander Botoš "Hrnčiarstvo na území Novohradu a Gemer-Malohontu v období stredoveku a včasného novoveku" Jana Bečkeiová "Urbárska regulácia v obci Želovce" Zuzana Poláková "Deti z hrncov: k nezvyčajným novovekým hrobom z Pincinej a Gortvy-Bizova" li> Ján Jančovic "Od Ipľa po Dunaj a Zátisie: putovanie novohradských Slovákov za chlebom a slobodou" Norbert Adamove "Ordódyovci – kováči z Ľuboriečky a Dolnej Strehovej" Zuzana Poláková – Václav Furmánek – Iveta Kaczarová "Zaniknutý románsky kostol s cintorínom v Pincinej" Peter Fízeľ "Kostol sv. Juraja v Starej Haliči" Ján Čáni "Evanjelický kostol v Ozdíne: stručné stavebno-historické zhodnotenie veže" Marta Kamasová "Novohradský maliar Ľudovít Kubáni (Kubányi Lajos János, 1855 – 1912) a jeho rod" Mária Adamová "Tradičné zamestnania novohradských rómov do konca 19. storočia" Jozef Puntigán – Mária Adamová "Erby šľachtických rodov na priečelí Reduty v Lučenci" Štefan Chrastina "Iris – dúhová krása zo Zlatna" Jozef Drenko "Alexander Wagner, policajný kapitán a mešťanosta Lučenca" Juraj Laššák "Andrej Rojko – bojovník za práva Slovákov" Kristína Becaniová "Vznik a vývoj tlačiarní v Lučenci" Mišo Šesták "Listy z Novohradu v časopise Vlasť a Svet z rokov 1911 – 1918" Pavol Trúsik "Pravda a svedomie Jozefa Roháčka, dušpastiera v Horných Strhároch" Mária Adamová "Dejiny mestskej nemocnice v Lučenci" Kristína Becaniová "Smaltovníctvo v Novohrade" Ján Aláč "Zvyky, predstavy a povesti zaznamenané v roku 1927 v obciach niekdajšieho okresu Modrý Kameň" Ján Jančovic "Martin Morháč – slovenský evanjelický farár v Budapešti v rokoch 1906 – 1941" Mirka Macháčková "Obraz učiteľa Júliusa Pástora v poltárskych školských kronikách" Sylvia Siposová "Novohrad v dielach Kálmána Mikszátha" Adam Spodniak "Život na vrchoch a lazoch v Divíne" Patrik Fiľo "Evanjelická a. v. ľudová škola v Mýtnej v rokoch 1918 – 1942" Juraj Laššák "Po stopách lazníckych škôl v severnej časti okresu Poltár" Ján Hikker "Z histórie hasičstva v Haliči 1877 – 1989" Dominika Belková "Juraj Jozef Najpaver – posledný hrnčiar v Haliči" Michaela Škodová "Timrava v spomienkach" Pavel Mičianik "Malá vojna v Novohrade 1938/39" Dominika Šuľanová "Evanjelický farár Gustáv Kolény a udalosti druhej svetovej vojny v obci Dobroč a okolí" Veronika Homolová Tóthová "Mengeleho dievča – život Violy Stern Fisherovej v Lučenci" Peter Kaššák – Martin Cibula – Stano Bursa "Spojenecké letectvo počas oslobodzovacích bojov o Lučenec v rokoch 1944 – 1945" Samuel Bako "Keď vojna ukradne mladosť" Mišo Šesták "Kronika hudobného krúžku Jazz z Utekáča" Ferdinand Vrábel "Z dejín obce Radzovce" Michaela Škodová "Lokálna katastrofa a jej obraz v kolektívnej pamäti na príklade vyhorenia Kokavy nad Rimavicou 3. augusta 1911" František Radinger "Krasové jaskyne Novohradu" Pavel Jaroslav Králik "Spomienka na profesora Jána Mlynárika" Július Križáni "Spomienka na regionálneho historika Pavla Jánoša" Matúš Hlásnik "František Gyurkovits a Vyhrabávanie mŕtvol: reštaurátorské práce na obnove obrazu" Gabriella Jarábik "Obnova kaštieľa Madáchovcov" Štefan Chrastina "Poklady zo vzorkovne sklárne v Poltári (úspešná akvizícia NMG)" Zora Nagyová "Bibliografia článkov zo zborníkov vo fonde Novohradskej knižnice – história"

NÁZEV SOUBORU: Magister Pavol z Kolár a Hontovci z Poiplia + Zborník zo Stretnutia priateľov regionálnej histórie 2017.pdf

AUTOR: Mišo Šesták (editor)

ISBN: 0

VELIKOST SOUBORU: 2,13 MB

STÁHNOUT ČÍST

Nález ústavného súdu sp. zn. PL. ÚS 105/2011 zo 7. mája 2014 V konaní vedenom na ústavnom súde pod sp. zn. PL. ÚS 105/2011 ústavný súd okrem iného posudzoval aj súlad viacerých ustanovení zákona þ. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov, zákona þ. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych þakateľoch

Zborník na počesť Jozefa Hošša Zostavil a redigoval Jozef Zábojník UNivERZitA KOmENSKéHO FilOZOFicKá FAKUltA BRAtiSlAvA 2006 Publikácia vznikla v rámci riešenia projektu 1/1200/04 grantovej agentúry VEGA. ... Odtlačky rastlín zo zvonov na pečenie z obdobia avarského kaganátu na území

SOUVISEJÍCÍ KNIHY