Zákon o rodine - Komentár

Interdrought2020.com Zákon o rodine - Komentár Image
Hledáte knihu Zákon o rodine - Komentár? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2014 a autorem je Erik Varga? Přečtěte si knihy online na našem webu interdrought2020.com
Vydavateľstvo Wolters Kluwer pre vás pripravilo prepracované a doplnené vydanie komentára k slovenskému rodinnoprávnemu kódexu.Komentár k rodinnoprávnemu kódexu prináša komplexný výklad jednotlivých ustanovení zákona o rodine a ich vzájomné vzťahy, pričom jeho pozornosť je venovaná jednak zmenám v právnej úprave rodinného práva, ktoré zákon č. 36/2005 Z. z. priniesol, ako aj tradičným pojmom a inštitútom rodinného práva. Autori komentára pri jeho tvorbe konzultovali sporné momenty s pracovníkmi orgánov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a inými štátnymi orgánmi, matrikou, oslovili aj predkladateľa zákona a analyzovali problematiku v úzkej súčinnosti so sudcami rozhodujúcimi rodinnoprávne spory a veci starostlivosti súdu o maloletých.Aj napriek tomu, že komentár k niektorým ustanoveniam obsahuje aj stručný historický exkurz do vývoja príslušných inštitútov, komparuje súčasný právny stav s českou právnou úpravou a svojím obsahom je zameraný najmä na aplikačnú prax. Jeho súčasťou je aj uvedenie súvisiacich predpisov, v prípade ktorých boli, okrem iného, zohľadnené aj medzinárodnoprávne dokumenty, nariadenia Rady (ES). V uvádzanej judikatúre autori okrem rozhodnutí vnútroštátnych súdov poukazujú aj na niektoré zásadné rozhodnutia Ústavného súdu Českej republiky. V texte sú zapracované aj procesnoprávne a trestnoprávne súvislosti.Komentár zďaleka nie je určený len odbornej verejnosti, ale ocení ho každý, kto chce získať prehľad o rodinnom práve. Mal by byť preto neodmysliteľnou pracovnou pomôckou pre každého vyššieho súdneho úradníka, sudcu či advokáta a nemal by chýbať v knižnici žiadneho študenta právnickej fakulty, právnika centra právnej pomoc ani pracovníka orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

NÁZEV SOUBORU: Zákon o rodine - Komentár.pdf

AUTOR: Erik Varga

ISBN: 9788081680212

VELIKOST SOUBORU: 2,72 MB

STÁHNOUT ČÍST

Eurokódex komentár k Zákonu o rodine je prvá a jediná online verzia Veľkého komentára k Zákonu o rodine z pera skúseného odborníka na rodinného právo - advokáta Róberta Bánosa. Publikácia ponúka podrobný a praktický výklad zákona o rodine vrátane súvislostí pri jeho aplikácii v prípadoch s medzinárodným prvkom.

Komentár zákona č. 36/2005 Z. z. Zákon o rodine Základná verzia Veľkého komentára k Zákonu o rodine z pera skúseného odborníka na rodinného právo - advokáta Róberta Bánosa, ktorá ponúka podrobný a praktický výklad zákona o rodine.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY