Zvláštní soudní řízení

Interdrought2020.com Zvláštní soudní řízení Image
Zvláštní soudní řízení je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Kristýna Spurná. Přečtěte si s námi knihu Zvláštní soudní řízení na interdrought2020.com
Jak samy autorky v úvodu publikace uvádějí, bylo jejich cílem podat komplexní a ucelený výklad o zvláštních řízeních soudních upravených zákonem č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, jehož účinnost je shodná s účinností nového občanského zákoníku. Recenzent může s potěšením konstatovat, že se autorkám vytyčený cíl podařilo velmi zdařile naplnit. Problematika zvláštních řízení soudních je dnes upravena novým právním předpisem, který si vyžaduje i zpracování z hlediska studijního a výkladového. Na tuto situaci autorky reagovaly a vyšly vstříc čtenáři tím, že svůj výklad stručně doplnily o hmotněprávní úpravu v občanském zákoníku, která je nová, a je proto nejenom vhodné, ale i potřebné spojit výklad hmotněprávního základu v občanském zákoníku s novou procesní úpravou. V tomto ohledu jde o jednu z předností této učební pomůcky, kterou by oponent rád vyzdvihl, neboť pomáhá čtenáři lépe pochopit předkládanou problematiku civilního nesporného řízení v souvislostech s občanským zákoníkem.

NÁZEV SOUBORU: Zvláštní soudní řízení.pdf

AUTOR: Kristýna Spurná

ISBN: 9788074786839

VELIKOST SOUBORU: 7,82 MB

STÁHNOUT ČÍST

Zvláštní ustanovení o řízení (1) Ustanovení tohoto zákona o povinném zastoupení se neužijí; to neplatí o zastoupení zákonným zástupcem. (2) Návrh, jímž se řízení zahajuje, nebo úkony, jimiž se řízením nebo jeho předmětem disponuje, lze provést pouze písemně nebo ústně do protokolu u věcně a místně ...

Pododdíl 3 - Zvláštní ustanovení pro řízení o navrácení nezletilého dítěte ve věcech mezinárodních únosů dětí § 478 - § 491 Díl 2 - Výkon rozhodnutí § 492 - § 513a Oddíl 1 - Zvláštní ustanovení o výkonu rozhodnutí ve věci ochrany proti domácímu násilí § 492 - § 496

SOUVISEJÍCÍ KNIHY