Občiansky zákonník

Interdrought2020.com Občiansky zákonník Image
Občiansky zákonník je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor none. Přečtěte si s námi knihu Občiansky zákonník na interdrought2020.com
Kniha obsahuje úplné znenie zákona s rozsiahlym komentárom a judikatúrou po poslednej novele vykonanej zákonom NR SR č. 477/2008 Z. z. V poslednom období došlo k podstatným zmenám Občianskeho zákonníka a všetky tieto zmeny sú už zachytené v tejto knihe, ktorá slúži predovšetkým potrebám dennej praxe našich čitateľov. Niektorým ustanoveniam, ktorých výklad robí v praxi ťažkosti, venujeme osobitnú starostlivosť a pri tých ustanoveniach, ktoré boli dotknuté neskoršou novelizáciou a kde pôvodná dôvodová správa už celkom nezodpovedá platnému právnemu stavu, pôvodný text dôvodovej správy nepoužívame. Súčasťou knihy je i nariadenie vlády SR č. 87/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka.

NÁZEV SOUBORU: Občiansky zákonník.pdf

AUTOR: none

ISBN: 9788089350063

VELIKOST SOUBORU: 5,90 MB

STÁHNOUT ČÍST

Osoby blízké § 116. Osobou blízkou je příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel, partner1a); jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, jestliže by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní.

Podnikaním sa rozumie sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku alebo na účel dosiahnutia merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu, ak ide o hospodársku činnosť registrovaného sociálneho podniku podľa osobitného predpisu.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY