Aktívne a pasívne systémy požiarnej ochrany

Interdrought2020.com Aktívne a pasívne systémy požiarnej ochrany Image
Aktívne a pasívne systémy požiarnej ochrany je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Vladimír Mózer. Přečtěte si s námi knihu Aktívne a pasívne systémy požiarnej ochrany na interdrought2020.com
OBSAH PredhovorÚvod1Všeobecne k aktívnym a pasívnym systémom požiarnej ochrany1.1Rozdelenie a stručná charakteristika systémov požiarnej ochrany1.2Postavenie systémov požiarnej ochrany v SR1.3Stručný prehľad relevantných právnych predpisov a technických noriem v SR1.4Proces návrhu, inštalácie, prevádzky, kontroly a údržby systémov požiarnej ochrany1.5Návrh požiarnej stratégie s využitím aktívnych a pasívnych systémov požiarnej ochrany2Elektrická požiarna signalizácia a hlasová signalizácia požiaru2.1Účel a spôsob fungovania elektrickej požiarnej signalizácie2.2Komponenty elektrickej požiarnej signalizácie a hlasovej signalizácie požiaru2.2.1Ústredňa elektrickej požiarnej signalizácie2.2.2Napájanie elektrickej požiarnej signalizácie2.2.3Požiarne hlásiče2.2.4Zariadenia vstupu/výstupu2.2.5Signalizačné zariadenia2.2.6Indikačné, ovládacie a ďalšie komponenty2.2.7Hlasová signalizácia požiaru2.3Systémy EPS a HSP, ich navrhovanie, údržba a kontrola2.3.1Systémy elektrickej požiarnej signalizácie2.3.2Systémy hlasovej signalizácie požiaru2.3.3Navrhovanie elektrickej požiarnej signalizácie a hlasovej signalizácie požiaru2.3.4Predchádzanie planým poplachom2.3.5Kontrola a údržba elektrickej požiarnej signalizácie3Všeobecne o stabilných hasiacich zariadeniach3.1Stabilné hasiace zariadenia v systéme riešenia požiarnej bezpečnosti stavieb3.2Požiadavky na vybavovanie stavieb SHZ3.3Podmienky prevádzkovania stabilného hasiaceho zariadenia3.4Signalizácia činnosti a zásobovanie elektrickou energiou3.5Úloha špecialistu požiarnej ochrany pri navrhovaní SHZ4Vodné stabilné hasiace zariadenia4.1Základné rozdelenie a popis činnosti vodných SHZ4.2Sprinklerové stabilné hasiace zariadenia4.2.1Rozdelenie sústav sprinklerových stabilných hasiacich zariadení4.2.2Súčasti sprinklerového stabilného hasiaceho zariadenia4.2.3Navrhovanie sprinklerových stabilných hasiacich zariadení4.2.4Prevádzka, kontrola a údržba sprinklerového stabilného hasiaceho zariadenia4.3Rozstrekovacie stabilné hasiace zariadenia4.3.1Zostavy rozstrekovacích stabilných hasiacich zariadení4.3.2Spúšťanie rozstrekovacích stabilných hasiacich zariadení4.3.3Súčasti rozstrekovacieho stabilného hasiaceho zariadenia4.3.4Navrhovanie rozstrekovacích stabilných hasiacich zariadení4.3.5Prevádzka, kontrola a údržba rozstrekovacieho stabilného hasiaceho zariadenia4.4Stabilné hasiace zariadenia na vodnú hmlu5Plynové stabilné hasiace zariadenia5.1Základné rozdelenie hasiacich plynov5.2Návrh a použitie plynových SHZ5.2.1Špecifiká návrhu a použitia plynového SHZ pre CO25.2.2Špecifiká návrhu a použitia plynového SHZ pre ostatné hasiace plyny6Ďalšie druhy stabilných hasiacich zariadení6.1Penové stabilné hasiace zariadenia6.1.1Hasiaca pena a jej využitie6.1.2Penové SHZ na ťažkú a strednú penu6.1.3Penové SHZ na ľahkú penu6.1.4Spustenie a prevádzka penových SHZ6.2Práškové stabilné hasiace zariadenia6.3Stabilné hasiace zariadenia na kondenzovaný aerosól7Polostabilné hasiace zariadenia8Požiarne vetranie a riadenie dymu8.1Zariadenia na odvod tepla a splodín horenia8.1.1Riadenie dymu8.1.2Navrhovanie zariadení na odvod tepla a splodín horenia8.2Požiarne vetranie parkovacích garáží8.3Požiarne vetranie únikových a zásahových ciest8.3.1Požiadavky na požiarne vetranie únikových a zásahových ciest v SR8.3.2Požiadavky na pretlakové požiarne vetranie únikových a zásahových ciest podľa STN EN 12101-68.4Súčasti a komponenty systémov požiarneho vetrania a riadenia dymu8.4.1Klapky (ventilátory) na prirodzené odvetranie8.4.2Odsávacie a impulzné ventilátory na nútené odvetranie8.4.3Ventilátory na vytváranie pretlaku a kontrolné zariadenia8.4.4Potrubie na odvod tepla a splodín horenia8.4.5Dymové klapky8.4.6Ovládacie panely8.4.7Zariadenia na dodávku energie8.4.8Dymové zábrany a usmerňovače8.5Prevádzka, kontrola a údržba systémov a zariadení požiarneho vetrania9Núdzové osvetlenie9.1Núdzové únikové osvetlenie9.1.1Osvetlenie na zdôraznenie dôležitých miest a bezpečnostných značiek9.1.2Osvetlenie únikových ciest9.1.3Protipanikové osvetlenie9.1.4Osvetlenie rizikových priestorov9.2Systémy a súčasti núdzového osvetlenia9.2.1Svietidlá pre núdzové osvetlenie9.2.2Bezpečnostné značky9.2.3Napájacie zdroje9.3Kontrola núdzového osvetlenia10Trvalá dodávka elektrickej energie pri požiari11Požiarne uzávery a dvere na únikových cestách11.1Požiarna odolnosť požiarnych uzáverov11.2Požiarne dvere11.3Požiarne okná11.4Požiarne rolety, vráta a oddeľujúce konštrukcie iného vyhotovenia11.5Dopravníkové uzávery11.6Zatváracie zariadenia a koordinátory zatvárania požiarnych uzáverov11.6.1 Zatváracie zariadenia a koordinátory zatvárania požiarnych dverí11.7Dvere na únikových cestách11.8Kontrola požiarnych uzáverov12Ochrana vzduchotechnických inštalácií 12.1Požiadavky na ochranu vzduchotechnických inštalácií v zmysle predpisov PBS12.2Spôsoby požiarnej ochrany vzduchotechnických inštalácií12.2.1Ochrana vzduchotechnických inštalácií s využitím požiarnych klapiek12.2.2Ochrana vzduchotechnických inštalácií s využitím chráneného potrubia12.2.3Ochrana vzduchotechnických rozvodov s využitím ochrany potrubia požiarne odolnou konštrukciou12.3Komponenty pre požiarnu ochranu vzduchotechnických inštalácií12.3.1Chránené potrubia12.3.2Požiarne klapky13Hasiace prístroje13.1Triedy požiarov a hasiace látky13.1.1Triedy požiarov podľa STN EN 213.1.2Hasiace látky a ich vhodnosť13.2Prenosné hasiace prístroje13.2.1Účinnosť hasenia a skúšanie prenosných hasiacich prístrojov13.3Pojazdné hasiace prístroje13.4Vybavovanie stavieb hasiacimi prístrojmi13.5Kontrola a údržba hasiacich prístrojov14Systémy požiarnej ochrany v požiarnom inžinierstve14.1Princíp využitia systémov požiarnej ochrany v požiarnom inžinierstve14.2Systémy požiarnej ochrany a počítačové modelovanie požiarovLiteratúra

NÁZEV SOUBORU: Aktívne a pasívne systémy požiarnej ochrany.pdf

AUTOR: Vladimír Mózer

ISBN: 9788089228591

VELIKOST SOUBORU: 6,99 MB

STÁHNOUT ČÍST

Pasívne mikrovlnné prvky-- autor: Faktorová Dagmar Byznys a Pasivní příjem - Jak rozjedeš úspěšný byznys a vybuduješ pasivní příjem-- autor: Marko Milan Aktívne a pasívne systémy požiarnej ochrany-- autor: Mózer Vladimír

Fyzicky je riešenie protipožiarnej ochrany zhrnuté v takzvanom PBR (Požiarno bezpečnostné riešenie stavby), ktoré funkčne kombinuje aktívne a pasívne systémy požiarnej ochrany. V rámci pasívnych systémov požiarnej ochrany sú i takzvané požiarne odolné prestupy (požiarne upchávky).

SOUVISEJÍCÍ KNIHY