Finančné právo

Interdrought2020.com Finančné právo Image
Finančné právo je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Mária Duračinská. Přečtěte si s námi knihu Finančné právo na interdrought2020.com
Cieľom autorov pod vedením vedúceho odboru finančného práva Doc. Mykola Sidaka, DrSc. a vedúcejKatedry obchodného, finančného a hospodárskeho práva PF UK JUDr. Márie Duračinskej, CSc. bolo predovšetkýmposkytnúť zrozumiteľným a prehľadným spôsobom znalosti z oblasti financií a finančného práva študentomprávnických fakúlt vysokých škôl a odborníkom vo finančnej sfére. Publikácia je venovaná dôležitej časti nášhoprávneho poriadku, finančnému právu, ako pedagogickej, tak aj vedeckej disciplíne.Hlavným zámerom predloženej publikácie je poskytnúť čitateľovi komplexný pohľad o platnej právnej úprave finančnoprávnychvzťahov v Slovesnej republike a základných otázkach finančného práva, ktoré je jedným z najdynamickejšiesa rozvíjajúcich právnych odvetví slovenského právneho systému.Štruktúra učebnice, ktorá vychádza z právneho stavu k 1. 1. 2012, je rozdelená na dve časti všeobecnú a osobitnú. Vprvej časti autori priblížili čitateľom nasledujúce pojmi a inštitúty: financie, finančná činnosť, so zameraním na finančnéprávo, jeho predmet, metódy, systém, pramene, finančno-právne normy a finančno-právne vzťahy, subjekty finančnéhopráva, organizácia a fungovanie finančnej kontroly. V druhej časti knihy sa autori venovali pododvetviam finančnéhopráva – rozpočtovému, daňovému, poplatkovému, colnému právu a právu finančného trhu, ich pojmom, princípom,metódam, systémom, prameňom, a pod.V záujme poskytnutia uceleného a vecne správneho výkladu je učebnica spracovaná v súlade s národnú právnouúpravou v rámci finančných vzťahov, ale aj s právnou úpravou Európskej únie, čo umožnilo priblížiť čitateľom všetkyprávne aspekty finančnej činnosti na európskej a národnej úrovni.

NÁZEV SOUBORU: Finančné právo.pdf

AUTOR: Mária Duračinská

ISBN: 9788089603046

VELIKOST SOUBORU: 10,93 MB

STÁHNOUT ČÍST

Vysokoškolská učebnica Finančné právo I. časť je povinným učebným textom pre študentov Právnickej fakulty UMB Banská Bystrica. Obsahuje teoretické otázky finančného práva ako samostatného právneho odvetvia a súčasne sa zaoberá historickými aspektami ako aj súčasnou právnou úpravou rozpočtového práva, menového ...

Advokátska kancelária - obchodné právo a právo obchodných spoločností, bankové a finančné právo, právo nehnuteľností, pracovné a športové právo a riešenie sporov. www.havelholasek.cz Mlynské Nivy 49 , 821 09 Bratislava Kontakty. advokátska kancelária agner & partners, s. r. o.

SOUVISEJÍCÍ KNIHY