Finančné právo

Interdrought2020.com Finančné právo Image
Trávit čas knihou Finančné právo! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Finančné právo a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Cieľom autorov pod vedením vedúceho odboru finančného práva Doc. Mykola Sidaka, DrSc. a vedúcejKatedry obchodného, finančného a hospodárskeho práva PF UK JUDr. Márie Duračinskej, CSc. bolo predovšetkýmposkytnúť zrozumiteľným a prehľadným spôsobom znalosti z oblasti financií a finančného práva študentomprávnických fakúlt vysokých škôl a odborníkom vo finančnej sfére. Publikácia je venovaná dôležitej časti nášhoprávneho poriadku, finančnému právu, ako pedagogickej, tak aj vedeckej disciplíne.Hlavným zámerom predloženej publikácie je poskytnúť čitateľovi komplexný pohľad o platnej právnej úprave finančnoprávnychvzťahov v Slovesnej republike a základných otázkach finančného práva, ktoré je jedným z najdynamickejšiesa rozvíjajúcich právnych odvetví slovenského právneho systému.Štruktúra učebnice, ktorá vychádza z právneho stavu k 1. 1. 2012, je rozdelená na dve časti všeobecnú a osobitnú. Vprvej časti autori priblížili čitateľom nasledujúce pojmi a inštitúty: financie, finančná činnosť, so zameraním na finančnéprávo, jeho predmet, metódy, systém, pramene, finančno-právne normy a finančno-právne vzťahy, subjekty finančnéhopráva, organizácia a fungovanie finančnej kontroly. V druhej časti knihy sa autori venovali pododvetviam finančnéhopráva – rozpočtovému, daňovému, poplatkovému, colnému právu a právu finančného trhu, ich pojmom, princípom,metódam, systémom, prameňom, a pod.V záujme poskytnutia uceleného a vecne správneho výkladu je učebnica spracovaná v súlade s národnú právnouúpravou v rámci finančných vzťahov, ale aj s právnou úpravou Európskej únie, čo umožnilo priblížiť čitateľom všetkyprávne aspekty finančnej činnosti na európskej a národnej úrovni.

NÁZEV SOUBORU: Finančné právo.pdf

AUTOR: Mária Duračinská

ISBN: 9788089603046

VELIKOST SOUBORU: 4,46 MB

STÁHNOUT ČÍST

Finančné právo Finanční agenti- nové požiadavky na odbornú spôsobilosť Zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a o finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov unifikuje podmienky, za ktorých možno vykonávať finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo v ...

Otázky na štátne skúšky z predmetu Finančné právo; Tézy na rigorózne konanie. Otázky na rigorózne konanie k predmetu Správne právo; Témy BP a DP. Témy bakalárskych a diplomových prác AR 2017/2018; Externí spolupracovníci; Zborníky katedry. 2019. Finančné právo, daňové právo a správne právo v európskom priestore

SOUVISEJÍCÍ KNIHY