Medzinárodné právo verejné

Interdrought2020.com Medzinárodné právo verejné Image
Medzinárodné právo verejné je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Ján Klučka. Přečtěte si s námi knihu Medzinárodné právo verejné na interdrought2020.com
V publikácii Medzinárodné právo verejné (všeobecná a osobitná časť), tretie, doplnené a prepracované vydanie, je obsiahnutý výklad základných inštitútov a noriem medzinárodného práva (historický vývoj medzinárodného práva, vymedzenie jeho pojmu, predmetu, osobitostí, subjekty, pravidlá, kodifikácia medzinárodného práva, zodpovednosť a sankcie v medzinárodnom práve). V šestnástich kapitolách autor podáva nielen o základnú analýzu všeobecne uplatňovaných inštitútov a noriem medzinárodného práva, ale aj o zachytáva určité vývojové trendy, prípadne budúce smerovanie toho-ktorého inštitútu.Publikácia je určená nielen poslucháčom právnických fakúlt, ale každému, kto sa intenzívnejšie zaujíma o medzinárodnú politiku a medzinárodné právo.

NÁZEV SOUBORU: Medzinárodné právo verejné.pdf

AUTOR: Ján Klučka

ISBN: 9788081687433

VELIKOST SOUBORU: 10,54 MB

STÁHNOUT ČÍST

Komisia pre medzinárodné právo ukon čila práce na Návrhu článkov o zodpovednosti medzinárodných organizácií v roku 2011 kedy ukon čila druhé číta- nie a vyzvala členské štáty OSN aby predložili písomné pripomienky. 5 Návrh článkov o zod-

Medzinárodné právo verejné je právnym odvetvím, na ktorého rozvoj vplývalo a stále vplýva celý rad udalostí majúcich celosvetový dopad. Medzi takéto významné udalosti zaraďujeme napríklad vznik celosvetovej organizácie presadzujúcej udržanie mieru, najprv v podobe Spoločnosti národov, neskôr v podobe Organizácie

SOUVISEJÍCÍ KNIHY