Trestní odpovědnost právnických osob

Interdrought2020.com Trestní odpovědnost právnických osob Image
Trestní odpovědnost právnických osob je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Lukáš Bohuslav. Přečtěte si s námi knihu Trestní odpovědnost právnických osob na interdrought2020.com
Monografie Trestní odpovědnost právnických osob se zabývá vysoce aktuálním, do jisté míry revolučním, institutem v českém právním řádu. Autor v ní podrobně popisuje a analyzuje základní pojmosloví, faktory vedoucí právnické osoby k páchání trestné činnosti, historický vývoj úpravy trestní odpovědnosti právnických osob v angloamerické právní kultuře či úpravu na úrovní mezinárodního společenství a Evropské unie. Jádro publikace je věnováno přiblížení českého zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim se zaměřením na čtyři stěžejní oblasti zákona – vymezení osobní působnosti zákona, rozsah kriminalizace, přičitatelnost trestného činu právnické osobě a sankcionování právnických osob. Výklad těchto pasáží je doplněn o bohatou komparaci s některými zahraničními úpravami. Autor se v knize dále zabývá poznatky plynoucími z dosavadní aplikace zákona a přibližuje tzv. Compliance programy, tedy opatření, která by právnická osoba měla přijmout za účelem předcházení páchání trestné činnosti.

NÁZEV SOUBORU: Trestní odpovědnost právnických osob.pdf

AUTOR: Lukáš Bohuslav

ISBN: 9788073804732

VELIKOST SOUBORU: 8,86 MB

STÁHNOUT ČÍST

Trestní odpovědnost právnických osob je jednou z nejspornějších otázek trestněprávní teorie. Je tomu tak zejména proto, že relativizuje osvědčený systém principů trestního práva kontinentálního typu, který trestněprávní odpovědnost spojoval pouze s individuální odpovědností fyzické osoby.

TRESTNÍ ODPOVĚDNOST PRÁVNICKÝCH OSOB A ŘÍZENÍ PROTI NIM prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. ČAK Brno 13.3. 2018 TRESTNÉ ČINY PROTI LIDSKOSTI, PROTI ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY