Vzorová účtovná závierka zostavená podľa slovenských právnych predpisov k 31. decembru 2004

Interdrought2020.com Vzorová účtovná závierka zostavená podľa slovenských právnych predpisov k 31. decembru 2004 Image
Vzorová účtovná závierka zostavená podľa slovenských právnych predpisov k 31. decembru 2004 je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor none. Přečtěte si s námi knihu Vzorová účtovná závierka zostavená podľa slovenských právnych predpisov k 31. decembru 2004 na interdrought2020.com
Účrovná závierka podnikateľov má tri časti - súvahu, výkaz ziskov a strát a poznámky. Všetky dokumenty sa nachádzajú na priloženom CD. Súčtové a medzisúčtové riadky v súvahe, výkaze ziskov a strát a v prehľade o pohybe neobežného majetku sú zaheslované. Heslo je IFS2004.

NÁZEV SOUBORU: Vzorová účtovná závierka zostavená podľa slovenských právnych predpisov k 31. decembru 2004.pdf

AUTOR: none

ISBN: 8080780218

VELIKOST SOUBORU: 2,33 MB

STÁHNOUT ČÍST

Konsolidovaná účtovná závierka podľa Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva 37 Individuálna (nekonsolidovaná) účtovná závierka zostavená podľa slovenských právnych predpisov a správa nezávislého audítora 89 Rozdelenie zisku za rok 2005 157 Vrcholový manažment k 31. decembru 2005 159

Účtovná závierka Spoločnosti k 31.12.2005 (zostavená podľa slovenských právnych predpisov) bola schválená Valným zhromaždením dňa 30.05.2006. Hodnoty položiek účtovnej závierky sú uvedené v slovenských korunách a hodnoty sú zaokrúhlené na najbližšie tisícky (pokiaľ nie je uvedené inak).

SOUVISEJÍCÍ KNIHY