Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob

Interdrought2020.com Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob Image
Trávit čas knihou Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Dnem 1. ledna 2012 nabyl účinnosti zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, který přináší do českého právního řádu dosud neznámou kolektivní trestněprávní odpovědnost. Tato publikace obsahuje rozbor hmotněprávní i procesní části nového zákona a výběr související judikatury. Tam, kde to autoři pro výklad nových institutů pokládají za účelné, uvádějí i rozbor příslušných ustanovení trestního zákoníku a trestního řádu, které jsou ve vztahu k novému zákonu o trestní odpovědnosti právnických osob subsidiární.Publikace je určena zejména soudcům, přísedícím, státním zástupcům, policistům, kriminalistům, advokátům, firemním právníkům i ostatním pracovníků právní praxe. Podává informace i pro širší okruh zájemců o otázky trestního práva a trestního řízení.

NÁZEV SOUBORU: Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob.pdf

AUTOR: Jiří Jelínek

ISBN: 9788087576076

VELIKOST SOUBORU: 3,42 MB

STÁHNOUT ČÍST

S účinností od 1.12. 2016 nabyla účinnosti novela zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (dále jen „ZTOPO"), která zejména rozšiřuje okruh trestných činů, za které může být právnická osoba trestně odpovědná. Institut trestní odpovědnosti právnických osob byl zaveden do českého právního řádu až s ...

Pokud zákon o soudnictví ve věcech mládeže nestanoví jinak, postupuje se podle tohoto zákona. HLAVA VIII. VÝKLADOVÁ USTANOVENÍ § 110. Trestní zákon. Trestním zákonem se rozumí tento zákon a podle povahy věci i zákon o soudnictví ve věcech mládeže a zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY