Jak číst finanční výkazy

Interdrought2020.com Jak číst finanční výkazy Image
Trávit čas knihou Jak číst finanční výkazy! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Jak číst finanční výkazy a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Publikace je určena finančním manažerům, controllerům, manažerům na středním a vyšším článku řízení a podnikatelům, kteří chtějí porozumět aplikaci finančních informací v podnikové praxi. Vedle textové části tvoří velmi podstatnou část publikace její elektronická příloha, v níž zájemce nalezne například podrobný popis jednotlivých prvků finančních výkazů, aplikační nástroje, pro standardní finanční analýzu, atd.

NÁZEV SOUBORU: Jak číst finanční výkazy.pdf

AUTOR: Martin Landa

ISBN: 8025119945

VELIKOST SOUBORU: 5,52 MB

STÁHNOUT ČÍST

Rozvaha (také jinými termíny bilance, výkaz o finanční pozici nebo situaci) odhaluje aktiva, cizí a vlastní kapitál společnosti. Rozvaha spolu s výkazem zisku a ztráty, výkazem o peněžních tocích a výkazem o změnách vlastního kapitálu představují základní kámen účetní závěrky skoro každé větší akciové společnosti. Účetní uzávěrka je určitým ...

a) Finanční účetnictví poskytuje informace o finanční situaci a výkonnosti podniku jako celku, a to především ve vztahu k vnějšímu okolí (tj. dodavatelům, odběratelům, finančním a stát. ním institucím). Tyto informace jsou podávány v podobě účetních výkazů za určité časové /Jakčístúčetnívýkazy

SOUVISEJÍCÍ KNIHY