Elektrotechnické a telekomunikačné inštalácie

Interdrought2020.com Elektrotechnické a telekomunikačné inštalácie Image
Trávit čas knihou Elektrotechnické a telekomunikačné inštalácie! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Elektrotechnické a telekomunikačné inštalácie a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Odborná príručka Vám poskytne rozsiahly prehľad o elektroinštaláciách na základe platných právnych predpisov a technických noriem.Prevedie Vás od základných prvkov elektroinštalácií až po spôsoby projektovania alebo navrhovania inštalácií.Príručka si kladie za cieľ priniesť praktické informácie z oblasti elektrických rozvodov a inštalácií a pomôcť orientovať sa v danej problematike zainteresovaným osobám, či záujemcom o uvedenú oblasť.Obsah* Celkový obsah * Obsah, úvod- Obsah- Celkový obsah- O autorovi- Úvodné slovo vedúceho autora- Zoznam skratiek a použité piktogramy* Právne predpisy a normy- Obsah- Register právnych predpisov- Súvisiace technické normy - Zoznam noriem nájdete na našom zákazníckom portáli Produkt asistent naadrese http://asistent.dashofer.sk v podobe praktickej softvérovej aplikácie.- Prehľad vybraných nových legislatívnych predpisov, technických noriem a ich zmien v roku 2012* Základné princípy a požiadavky- Obsah- Základné pojmy a definície- Elektrické inštalácie budov- Uzemňovanie a ochrana pred zásahom elektrickým prúdom- Vonkajšie elektrické vedenia- Osvetlenie- Základné požiadavky na elektrické inštalácie- Vymedzenie pojmov a rozsahu aplikácie- Všeobecné požiadavky na elektrické inštalácie- Základné podmienky na zaistenie bezpečnosti- Základné podmienky pre návrh elektrickej inštalácie- Základné podmienky pre výber elektrických zariadení- Základné podmienky pre zriaďovanie a revízie elektrickej inštalácie- Stanovenie všeobecných vlastností- Základné elektrické parametre zariadení a inštalácií- Napäťové pásma elektrických inštalácií- Menovité napätia CENELEC- Menovité prúdy IEC* Bezpečnosť elektrických inštalácií- Obsah- Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom- Všeobecne- Triedy ochrán pred zásahom elektrickým prúdom- Druhy ochranných opatrení pred zásahom elektrickým prúdom- Ochranné opatrenia pre základnú ochranu a ochranu pri poruche- Samočinné odpojenie napájania- Dvojitá alebo zosilnená izolácia- Elektrické oddelenie- Malé napätie SELV a PELV- Doplnková ochrana: prúdové chrániče (RCD)- Doplnková ochrana: ochranné pospájanie- Ochranné opatrenia iba pre základnú ochranu- Základná izolácia živých častí- Zábrana alebo kryty- Ochranné opatrenia v elektroinštaláciách pod dozorom znalých a poučených osôb- Prekážky- Umiestnenie mimo dosahu- Nevodivé okolie- Neuzemnené miestne pospájanie- Elektrické oddelenie pre viac ako 1 spotrebič- Doplnková izolácia- Porovnanie predchádzajúcich druhov ochrán s novými ochrannými opatreniami- Zvláštne prípady ochrany pred zásahom elektrickým prúdom- Uzemňovacie sústavy a ochranné vodiče- Uzemňovacie sústavy- Všeobecné princípy a požiadavky- Uzemňovače- Uzemňovacie vodiče- Hlavná uzemňovacia prípojnica a hlavná uzemňovacia svorka- Spájanie rôznych uzemňovacích sústav- Ochrana uzemňovacej sústavy proti korózii- Meranie odporu uzemnenia- Dokumentácia uzemňovacej sústavy- Ochranné vodiče- Vodiče na ochranné pospájanie- Uzemnenie a pospájanie v budovách so zariadeniami informačnej techniky- Všeobecné požiadavky- Použitie uzemňovacích sietí- Vonkajšie vplyvy a krytie elektrických zariadení- Systém značenia vonkajších vplyvov- Určovanie vonkajších vplyvov- Prehľad vonkajších vplyvov- Charakteristika vonkajších vplyvov- Štandardné vonkajšie vplyvy- Vzor protokolu o určení vonkajších vplyvov- Výber a stavba elektrických zariadení s ohľadom na vonkajšie vplyvy- Krytie elektrických zariadení - Bezpečnosť elektrických inštalácií- Ochrana pred účinkami tepla- Ochrana pred požiarom- Ochrana pred popálením- Ochrana pred prehriatím - Bezpečnostné značenie v elektrotechnike- Všeobecne- Bezpečnostné značky* Pripojenie odberateľa a hlavné elektrické rozvody- Obsah- Charakteristika verejnej distribučnej siete-Hlavné elektrické rozvody- Topologické varianty pre menšie objekty- Topologické varianty pre väčšie objekty- Hlavné domové vedenie- Odbočky k elektromerom- Vedenie od elektromerov k podružným rozvodniciam- Stanovenie základných elektrických parametrov odberného zariadenia* Spotrebiteľské obvody v inštaláciách budov- Obsah- Všeobecné požiadavky- Svetelné obvody- Zásuvkové obvody* Svetelnotechnické inštalácie- Obsah- Základné svetelnotechnicé veličiny- Núdzové osvetlenie- Druhy núdzového osvetlenia- Normatívne požiadavky na núdzové osvetlenie- Osvetlenie pracovných priestorov- Legislatívne požiadavky na osvetlenie pri práci- Osvetlenie vnútorných pracovných priestorov* Špeciálne elektroinštalácie- Obsah- Priestory s vaňou alebo sprchou- Klasifikácia zón- Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom- Požiadavky na elektrické rozvody, prístroje a zariadenia.- Plavárne a iné vodné nádrže- Klasifikácia zón- Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom- Požiadavky na elektrické rozvody, prístroje a zariadenia- Požiadavky na krytie elektrických zariadení- Priestory so saunovými ohrievačmi- Staveniská a búraniská- Poľnohospodárske a záhradnícke prevádzkarne- Elektroinštalácia vo vodivých priestoroch s obmedzenou možnosťou pohybu- Karavanové parky a kempingy- Elektroinštalácie na výstavách, prehliadkach a stánkoch- Elektroinštalácia solárnych fotovoltických napájacích systémov- Elektroinštalácie vonkajšieho osvetlenia- Inštalácie osvetlenia na malé napätie- Mobilné a prepravné jednotky- Dočasné elektroinštalácie- Karavany a motorové karavany- Podlahové a stropné vykurovacie systémy- Chodby na obsluhu alebo údržbu- Prístavy a podobné priestory- Elektroinštalácie v kinách- Divadlá* Inteligentné elektroinštalácie- Obsah- Základné pojmy a princípy inteligentných elektroinštalácií- Klasifikácia inteligentných elektroinštalácií- Klasická verzus inteligentná elektroinštalácia- Základné komponenty a topológie- Zbernicová komunikácia a komunikačný protokol- Aplikačné možnosti zbernicových elektroinštalácii* Elektroinštalácie v priemysle- Obsah- Všeobecné princípy a požiadavky- Neobsadené- Topológia priemyselných rozvodov * Ochrana pred prepätím a účinkami atmosférickej elektriny- Obsah- Základné princípy a požiadavky- Účel ochrany pred bleskom a prepätiami- Morfológia bleskozvodnej sústavy- Manažérstvo rizika- Riziko a jeho zložky- Postup a ochranné opatrenia- Vyhodnotenie zložiek rizika na stavbe- Vonkajšia ochrana pred bleskom- Zachytávacia sústava- Zvody- Vnútorná ochrana pred bleskom- Budovy a ich súčasti * Oznamovacie a telekomunikačné inštalácie- Obsah- Neobsadené- Zvonček, domáci telefón, elektrický vrátnik- Zabezpečovacie zariadenia- Všeobecne- Základné termíny a definície- Základné požiadavky na systém EZS/TPS- Klasifikácia stupňov zabezpečenia- Klasifikácia prostredí* Projektovanie elektrických inštalácií- Obsah- Projekt stavby a projekt elektroinštalácie- Legislatívne požiadavky na technickú dokumentáciu- Technická dokumentácia v zmysle vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z. z.- Technická dokumentácia v zmysle vyhlášky MDPT č. 205/2010 Z. z.- Príprava technickej dokumentácie elektrických rozvodov a inštalácií- Zásady prípravy technickej dokumentácie- Pravidlá prezentácie informácií- Druhy dokumentov- Schémy- Všeobecne- Katalóg elektroinštalačných značiek- Elektrické siete- Elektroinštalácie budov- Systémy uloženia káblov- Káblovédistribučné systémy pre rozhlas a televíziu- Písmenové a grafické značenie v schémach elektroinštalácií* Realizácia, prevádzka a údržba elektrických inštalácií- Prevádzka a údržba elektrických inštalácií- Dokumentácia údržby* Energetická hospodárnosť a energoekologické aspekty- Energetická hospodárnosť budov- Legislatívny rámec, základné pojmy a definíciePočet garantovaných aktualizácii: 4

NÁZEV SOUBORU: Elektrotechnické a telekomunikačné inštalácie.pdf

AUTOR: Dionýz Gašparovský

ISBN: 0

VELIKOST SOUBORU: 10,83 MB

STÁHNOUT ČÍST

Elektrotechnické a porovnaj ceny v 1 obchode od 272.46 spoznaj overené obchody prečítaj recenzie skontroluj popis a parametre vyber najlepšiu ponuku kúp ELEKTROTECHNICKÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ INŠTALÁCIE (DIONÝZ GAŠPAROVSKÝ) najlacnejšie v overenom obchode s dopravou zadarmo do 24h cez NajNakup.sk

Elektrotechnické a telekomunikačné inštalácie 24.01.2013 09:36 01-Obsah.pdf (521,8 kB) 02-Právne predpisy a normy.pdf (508,5 kB) 03-Projektovanie a real. el. instalácii.pdf (1,4 MB) 04-Základné princípy a požiadavky.pdf (3,5 MB) 05-Dimenzovanie vedení sil rozvodu.pdf (2,5 MB) 06-Charakeristika verej. distrib. siete.pdf (3,4 MB) 07 ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY