Geografia

Interdrought2020.com Geografia Image
Trávit čas knihou Geografia! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Geografia a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Kniha je určená nielen študentom stredných škôl ako pomôcka pri príprave na maturity a prijímacie skúšky na vysoké školy, ale i tým, ktorí majú záujem o geografiu. Obsahuje výber najdôležitejších tematických celkov stredoškolského učiva podľa štátneho vzdelávacieho programu pre gymnáziá. Podáva prehľad učiva z fyzickej, humánnej, regionálnej, environmentálnej i aplikovanej geografie.Obsah knihy sa člení na sedem častí.Úvod do geografie oboznamuje s vývojom a postavením geografie v systéme vied, s objektom a predmetom jej štúdia a základnými metódami výskumu. Informuje o tvare a pohyboch Zeme, vysvetľuje ich geografické dôsledky. Poskytuje základné poznatky o zobrazovaní zemského povrchu a o mapách.Ďalšie dve časti Fyzickogeografická sféra a Humánnogeografická sféra vysvetľujú všeobecné princípy a zákonitosti priestorového usporiadania prírodných a spoločenských javov a procesov vo vzájomných vzťahoch.Do časti Regionálna geografia sveta sú začlenené najvýznamnejšie regióny sveta, ich prírodné podmienky, obyvateľstvo a hospodárstvo a podrobnejšia charakteristika vybraných krajín.Geografia Slovenskej republiky obsahuje základné údaje, prírodné podmienky, údaje o obyvateľstve a hospodárstve, aj informácie o regionálnom členení Slovenskej republiky.Záverečné kapitoly sú zamerané na syntetický pohľad na krajinu a životné prostredie a význam geografie pre prax.Všetky časti obsahujú okrem základných poznatkov množstvo ďalších informácií, grafy a schémy, prehľadné tabuľky s najnovšími štatistickými údajmi, ktoré sa týkajú rozlohy, počtu obyvateľstva, hrubého domáceho produktu, najväčších miest a ostatných hospodárskych aktivít. Mapy poskytujú základné priestorové informácie o geografických skutočnostiach v texte a vhodne ho tak dopĺňajú.

NÁZEV SOUBORU: Geografia.pdf

AUTOR: Celestín Farkaš

ISBN: 9788081330810

VELIKOST SOUBORU: 10,66 MB

STÁHNOUT ČÍST

Geografia, matèria de modalitat de batxillerat El Bloc de les Ciències Socials: Geografia Georecursos: recursos educatius en geografia (bloc XTEC)

Czy wiesz, gdzie znajduje się ten pałac? Zapraszamy was w podróż po pałacach całego świata - czy wiecie, gdzie one się znajdują?

SOUVISEJÍCÍ KNIHY