Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních standardů IAS/IFRS

Interdrought2020.com Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních standardů IAS/IFRS Image
Trávit čas knihou Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních standardů IAS/IFRS! Na našem webu interdrought2020.com najdete knihu Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních standardů IAS/IFRS a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!
Téma IAS/IFRS je v publikaci systematicky vysvětleno podle hlavních věcných procesů a jevů zobrazovaných ve finančním účetnictví. Seznámíte se s východisky finančního účetnictví, tj. s koncepčním rámcem, s problematikou oceňování a s věčným tématem – opatrností při posuzování hodnoty aktiv a řešení problematiky snížení hodnoty aktiv, dále pak s rozvahou a s jejími základními položkami. V následujících kapitolách si osvojíte zobrazení, tj. uznávání, oceňování, účtování a vykazování hlavních rozvahových položek: dlouhodobých hmotných i nehmotných aktiv, zásob, finančních aktiv, vlastního kapitálu, rezerv, podmíněných závazků i podmíněných aktiv, závazků vůči zaměstnancům, daně ze zisku a dotací. V publikace nechybí vysvětlení přístupu k uznávání a vykazování výnosů a problematiky vykazování výnosů a nákladů ve výsledovce. Logicky pak navazuje výkaz peněžních toků a komentář k účetním výkazům (u nás označovaném jako příloha účetní závěrky). V každé kapitole lze nalézt srozumitelně podané vysvětlující praktické příklady. Publikace je cenným informačním zdrojem pro všechny zájemce o aplikaci IAS/IFRS v praxi. Prof. Ing. Hana Vomáčková,CSc. Katedra finančního účetnictví VŠE Praha

NÁZEV SOUBORU: Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních standardů IAS/IFRS.pdf

AUTOR: Dana Dvořáková

ISBN: 8025110850

VELIKOST SOUBORU: 3,87 MB

STÁHNOUT ČÍST

Dvořáková, D. (2011): Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních standardů IFRS. Brno, Computer Press, 2011. IASB (2012): IAS/IFRS Mezinárodní standardy účetního výkaznictví včetně Mezinárodních účetních standardů a interpretací.

Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních standardů IFRS ... Aplikace mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) v praxi není snadnou záležitostí zejména vzhledem k významným odlišnostem mezi tímto systémem a českými účetními předpisy. Cílem této publikace je pomoci nejširší ...

SOUVISEJÍCÍ KNIHY